Санхүүгийн тайлан

Санхүүгийн тайлан 2011


Санхүүгийн тайлан 2012


Санхүүгийн тайлан 2013


Санхүүгийн тайлан 2014


Санхүүгийн тайлан 2015


Санхүүгийн тайлан 2016


Санхүүгийн тайлан 2017


Санхүүгийн тайлан 2018


Санхүүгийн тайлан 2019