ХЭХ хуралдуулах журам

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн түүний ү.а явуулах журам

ТУЗ-ийн н.б-ийн даргын ажиллах журам

ТУЗ-ийн ажиллах журам

ХЭХ-ын тогтоол, ХЭХ-ын зар, ХЭХ-ын мэдээлэл, 5-аас дээш хувьцаа эзэмшигчид


ТУЗ-ийн аудит, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо байгуулах тогтоол


“Шарын гол” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах ххийгдэх ажил, цаг хугацааны график


Компанийн удирдлага нэгжийн шинэчилсэн бүтэц


Ногдол ашгийн журам


Олон нийтэд мэдээлэл түгээх журам


Ногдол ашгийн тогтоол 2016.02.17


Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй ХК-иудад зориулсан“Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг үнэлэх үнэлгээний асуулга”


ХЭХ-ын тов бүхий ТУЗ-ийн хурлын тогтоол /хавсралт № 1,2,3 болон компанийн хувьцааны 5 %-аас дээш багц эзэмшигчид


Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал


2016 оны ээлжит ХЭХ-аас гарсан тогтоол


ХЭХ-ийн мэдээлэл


Татаж авах
Татаж авах
Татаж авахTатаж авах